info@petikemas.co.th |   080 539-3883 |  

ประเภทจุกยางท่อน้ำทิ้งของตู้คอนเทนเนอร์


ลักษณะจุกที่ใส่ท่อน้ำทิ้งของตู้คอนเทนเนอร์เย็น มี 3 ประเภท ดังนี้

1. แบบจุกยางกลมมีสายยึด จะปิดจุกน้ำทิ้งที่เป็นหลุม

คาซู (Kazoo) แบบจุกยางกลมมีสายยึด

2. แบบเปิด-ปิดให้น้ำไหลทิ้งตัว

คาซู (Kazoo) แบบเปิด-ปิดให้น้ำไหล

3. แบบใส่ทางด้านนอกตู้

คาซู (Kazoo) แบบใส่ทางด้านนอกตู้
.