info@petikemas.co.th |   080 539-3883 |  

ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน


Thailand’s Border with its neighbours

ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ มีระยะทางรวม 5,656 กม. ดังนี้
1. สหภาพพม่า 2,401 กม.
2. สปป.ลาว 1,810 กม.
3. กัมพูชา 798 กม.
4. มาเลเซีย 647 กม.
โดยประเทศสหภาพพม่าเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกันยาวที่สุด ส่วนมาเลเซีย น้อยที่สุด

Thailand’s Border with its neighbours

ไทยรีเฟอร์ ให้บริการรถหัวลากขนส่งข้ามแดนระหว่างไทย, ลาว, กัมพูชา และมาเลเซีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่


.