info@petikemas.co.th |   080 539-3883 |  

บริการขนส่งข้ามแดนไทย ลาว เวียดนาม พร้อมเครื่องปั่นไฟ


ประเทศไทย ลาว และเวียดนาม เป็นส่วนหนึ่งในอาเซียน และมีถนนที่เชื่อมโยงถึงกัน ไทยรีเฟอร์ ได้จดทะเบียนรถหัวลากมีใบอนุญาตพิเศษสามารถขนส่งตู้สินค้าห้องเย็นไปประเทศลาว และเรายังสามารถส่งต่อตู้สินค้าไปยังรถหัวลากเวียดนามเพื่อบริการส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทาง นี่คือบริการขนส่งสินค้าข้ามแดน ไทย - ลาว - เวียดนาม ท่านสามารถดูรูปภาพประกอบด้านล่าง จะเป็นบริการขนส่งข้ามแดน ลาว - เวียดนาม (ด่านจอหล่อ)


.